[album cover art] Hirotaka Shirotsubaki – Hyogo

Hyogo
Hirotaka Shirotsubaki

label:
release date:

1Daikai 7:48
2Tsukamoto 7:22
3Otabi 7:33
4Yanagiwara 7:27
5Eizawa 7:17
6Monguchi 7:36
7Hasaka 10:36Styles: